Artikel 1 Definities
1. ADD Arbo: Arbodienst Drechtsteden B.V., handelend onder de naam ADD Arbo, gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, haar vennoten, bestuurders, alsmede aan haar gelieerde vennootschappen en overige juridische entiteiten.*
2. Opdrachtgever: de wederpartij die een opdracht tot dienstverlening aan ADD Arbo heeft verstrekt.
3. Dienstverlening: alle werkzaamheden en (rechts)handelingen die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige (rechts)verhoudingen tussen ADD Arbo en Opdrachtgever.
2. Alle bedingen in deze Algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de voor ADD Arbo werkzame personen.
3. Afwijking van artikelen in deze Algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk en met instemming van ADD Arbo. De overige artikelen in deze Algemene voorwaarden, waarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, blijven onverkort hun gelding houden.
4. Aan eventueel overeengekomen schriftelijke afwijkingen van deze Algemene voorwaarden kan de Opdrachtgever geen rechten voor de toekomst ontlenen.
5. Toepassing van door Opdrachtgever ingeroepen Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. Indien één van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, wordt geacht een als geldig aan te merken bepaling daarvoor in de plaats te zijn opgenomen, die zoveel mogelijk op de nietige dan wel vernietigde bepaling aansluit. Hetzelfde geldt voor bepalingen waarop ADD Arbo om andere redenen geen beroep kan doen.

 Artikel 3 Overeenkomst
1. Een overeenkomst komt tot stand nadat deze door ADD Arbo is aanvaard.
2. Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zullen partijen steeds gerechtigd zijn tegen het einde van ieder contractjaar per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. ADD Arbo is, onverminderd verder toekomende rechten, bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de dienstverlening op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel het voor ADD Arbo redelijkerwijs voorzienbaar is dat hij daarin zal tekortschieten.
4. Opdrachtgever wordt geacht te allen tijde met de door ADD Arbo gehanteerde en/of voorgestelde wijze van uitvoering van de Dienstverlening in te stemmen.
5. De door ADD Arbo aangegane verbintenis houdt nooit meer in dan een inspanningsverplichting.
6. ADD Arbo is te allen tijde bevoegd de overeenkomst uit te laten voeren door derden.
7. Indien Opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht derden wenst te betrekken, zal Opdrachtgever daartoe slechts overgaan na overleg met en verkregen schriftelijke toestemming van ADD Arbo.
8. ADD Arbo geeft geen garantie op gegeven adviezen, geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden. Voorts garandeert ADD Arbo niet dat de gegeven adviezen, geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden geschikt zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever deze bestemd heeft.

 Artikel 4 Wijzigingen in wet- en/of regelgeving
Indien zich wijzigingen voordoen in wet- en/of regelgeving, die nieuwe/andere verplichtingen voor ADD Arbo en/of Opdrachtgever tot gevolg hebben, is ADD Arbo gerechtigd om de overeenkomst en de kosten/tarieven (indien noodzakelijk) aan te passen.

 Artikel 5 Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever dient ADD Arbo steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen te verschaffen.
2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ADD Arbo ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze afkomstig zijn van derden.
3. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig dan wel niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking zijn gesteld aan ADD Arbo of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ADD Arbo het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft ADD Arbo het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 Artikel 6 Geheimhouding
1. ADD Arbo en Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door de andere partij is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van de wet, een uitspraak van de rechter, een overheidsorgaan of een beroepsplicht. Voor zover mogelijk zal de openbaarmakende partij voor de openbaarmaking met de andere partij overleggen over de vorm en inhoud van de openbaarmaking.
3. ADD Arbo behoudt zich het recht voor om alle door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie te betrekken in een civiele, tucht- of strafprocedure.
4. De geheimhouding, zoals omschreven in dit artikel, blijft ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht.

 Artikel 7 Vaste vergoeding pakket op basis van aantal werknemers
1. Indien het aantal werknemers van Opdrachtgever van belang is voor het vaststellen van de aan het overeengekomen dienstverleningspakket verbonden, vaste vergoeding die Opdrachtgever aan ADD Arbo verschuldigd is, zal Opdrachtgever voor aanvang van de overeenkomst een overzicht van het werknemersbestand aan ADD Arbo verstrekken, waarbij voor de vaststelling van het aantal werknemers van Opdrachtgever parttime werknemers als fulltime werknemers zullen gelden. ADD Arbo is gerechtigd de opgave van Opdrachtgever te verifiëren.
2. Op basis van de verstrekte gegevens betreffende het aantal werknemers zal ADD Arbo een voorschot vaststellen.
3. De Opdrachtgever is verplicht om zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar, doch uiterlijk binnen drie maanden, het naverrekeningsformulier en het definitieve werknemersbestand aan ADD Arbo te verstrekken. Indien ADD Arbo daartoe verzoekt dient een door een accountant gewaarmerkt werknemersbestand te worden verstrekt.
4. Wanneer ADD Arbo het definitieve werknemersbestand van het betreffende jaar heeft ontvangen, zal ADD Arbo de definitieve vaste vergoeding vaststellen en overgaan tot naverrekening.
5. Het verschil tussen het voorschot en de definitieve vaste vergoeding over het afgelopen jaar wordt verrekend met het voorschot voor het nieuwe kalenderjaar.
6. De kosten die zijn verbonden aan deze opgaven zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 Artikel 8 Vaste vergoeding pakket op basis van percentage loonsom
1 Indien de loonsom van Opdrachtgever van belang is voor het vaststellen van de aan het overeengekomen dienstverleningspakket verbonden, vaste vergoeding die Opdrachtgever aan ADD Arbo verschuldigd is, zal Opdrachtgever voor aanvang van de overeenkomst een overzicht van de definitieve loonsom van het voorgaande kalenderjaar verschaffen, dan wel, indien de loonsom van het voorgaande kalenderjaar nog niet definitief is, de definitieve loonsom van het kalenderjaar daarvoor.
2. Op basis van de verstrekte gegevens betreffende de loonsom zal ADD Arbo een voorschot vaststellen, welke eventueel zal worden bijgesteld wanneer de loonsom van het voorgaande kalenderjaar definitief is.
3. De Opdrachtgever is verplicht om zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar, doch uiterlijk binnen drie maanden, het naverrekeningsformulier en de verzamelde loonstaat aan ADD Arbo te vertrekken. Indien ADD Arbo daartoe verzoekt dienen een door een accountant gewaarmerkte specificatie van de loonsommen per werknemer alsmede een specificatie van het bij ongeschiktheid tot werken doorbetaalde loon te worden verstrekt.
4. De definitieve loonsom van het betreffende jaar dient het volgende kalenderjaar zo snel mogelijk door Opdrachtgever te worden verstrekt, zodat ADD Arbo de definitieve vaste vergoeding kan vaststellen en over kan gaan tot naverrekening.
5. Het verschil tussen het voorschot en de definitieve vaste vergoeding over het afgelopen jaar wordt verrekend met het voorschot voor het nieuwe kalenderjaar.
6. De kosten die zijn verbonden aan deze opgaven zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 Artikel 9 Tarieven
1. ADD Arbo brengt de Dienstverlening in rekening conform het jaarlijks door ADD Arbo vast te stellen tarievenoverzicht, welk overzicht voor ieder kalenderjaar 1 januari als ingangsdatum heeft, tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk een andere prijsafspraak is vastgelegd. Bij het jaarlijks en/of tussentijds vaststellen van de tarieven houdt ADD Arbo rekening met ontwikkelingen in de markt, met dien verstande dat de tarieven jaarlijks tenminste kunnen worden verhoogd met de loonkostenstijging.
2. Indien de tarieven met meer dan 25% stijgen ten opzichte van de laatst geldende tarieven, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 maand na berichtgeving van omtrent de tariefwijziging.
3. Indien geplande werkzaamheden door een doen of nalaten van Opdrachtgever of diens ondergeschikte(n) niet door ADD Arbo kunnen worden verricht, is Opdrachtgever verplicht de overeengekomen vergoeding aan ADD Arbo te voldoen.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel is de overeengekomen vergoeding niet verschuldigd bij schriftelijke en incidentele annulering van:
a. cursussen en trainingen tot twee weken voor aanvang (Opdrachtgever heeft voorts het recht van substitutie);
b. projecten tot twee weken voor aanvang;
c. individuele cliëntgeoriënteerde opdrachten zonder verzuim tot zeven dagen voor aanvang;
d. individuele cliëntgeoriënteerde opdrachten met verzuim en keuringen tot 48 uur voor aanvang.
5. Indien bij beëindiging van een overeenkomst medische dossiers overgedragen dienen te worden aan een derde, dan is ADD Arbo gerechtigd om de daarmee samenhangende kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
6. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele overige heffingen.

 Artikel 10 Betaling
1. Facturering van de vaste vergoeding vindt (jaarlijks) vooraf plaats, tenzij partijen anders overeenkomen.
2. De factuur van ADD Arbo geldt als correct, indien Opdrachtgever niet binnen zeven kalenderdagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar bij ADD Arbo heeft ingediend.
3. Opdrachtgever dient de factuur zonder aftrek van enige korting, schadevergoeding en/of verrekening van andere vorderingen en zonder opschorting, binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen op een door ADD Arbo aangewezen bank- of girorekening.
4. Indien Opdrachtgever niet betaalt binnen de gestelde termijn is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een gedeelte van de maand als volle maand wordt gerekend.
5. De Opdrachtgever is naast hetgeen, zoals omschreven in lid 4 van dit artikel, wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten en eventuele gerechtelijke kosten verschuldigd, zoals op dat moment geldend en ongeacht of deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

 Artikel 11 Inzet bedrijfsartsen
1. ADD Arbo maakt gebruik van externe, onafhankelijke bedrijfsartsen, met als doel de onafhankelijkheid en medische objectiviteit van de onderdelen van de Dienstverlening gericht op medische beoordelingen te waarborgen.
2. Door onder artikel 11.1 bedoelde onderdelen van de Dienstverlening omvatten in ieder geval doch niet uitsluitend het duiden van mogelijkheden en beperkingen, alsmede het vaststellen van de belastbaarheid van arbeidsongeschikte werknemers van de Opdrachtgever. ADD Arbo heeft ten aanzien van deze onderdelen slechts een coördinerende rol en is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering ervan.

Artikel 12 aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van ADD Arbo voor verrichte of te verrichten werkzaamheden of anderszins verband houdend met een aan ADD Arbo verstrekte opdracht, is beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de opdracht gemoeid is, met dien verstande dat bij duurovereenkomsten de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de opdrachtgever te bepalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie maanden direct voorafgaand aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis, gemaximeerd tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door ADD Arbo gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
2. ADD Arbo is niet aansprakelijk voor gebreken in de uitvoering van de opdracht door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is.
3. ADD Arbo is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingezette bedrijfsartsen en derden, zoals bedoeld in artikel 11 en 3.6 van deze Algemene voorwaarden.
4. Leidinggevenden, vennoten, bestuurders, werknemers en andere betrokkenen bij ADD Arbo kunnen dezelfde verweermiddelen jegens de Opdrachtgever inroepen ter afwering of beperking van aansprakelijkheid, indien zij door de Opdrachtgever worden aangesproken.

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle offertes, aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten en dienstverlening is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Op dienstverlening van ADD Arbo is tevens de meest recente versie van het Privacyreglement Arbodienst van toepassing
3. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.